Chat with us, powered by LiveChat
PREMIA WAKACYJNA DO 400€ netto

Praca w opiece nad osobami starszymi Infolinia 587 282 949, Telefon alarmowy 24H: 535 571 958
Procedury Higieniczne Perfekton

Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego 2021

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym 2021 ( dalej „Program”) oraz zasady przyznawania premii objętych tym regulaminem.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest PERFEKTON LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa o numerze NIP 5851466764 ( dalej „Organizator”).
3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie spółki Perfekton LTD Spółka komandytowa.
4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

§2
Uczestnictwo
1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce Organizatora.
2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§3
Warunki Programu

1. Program trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 włącznie.
2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie poszczególnych premii określonych w §4 oraz uzyskanie możliwości zatrudnienia na niemieckich warunkach.

§4
Premie i inne możliwości gratyfikacji

1. Uczestnicy niniejszego programu mogą otrzymać następujące premie:
a) Premia za polecenie
b) Premia za długoterminową współpracę
c) Premia za powroty na to samo zlecenie
d) Premia wakacyjna
2. Szczegółowe kryteria przyznania określa §5.

§5
Kryteria przyznania premii

1. PREMIĘ ZA POLECENIE w wysokości 50 euro netto otrzymuje każda opiekunka, która poleci Organizatorowi nową opiekunkę podając jej imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez Organizatora i przepracuje minimum 30 dni na zleceniu i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.
2. PREMIĘ ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ w wysokości 400 PLN netto oraz gadżety otrzymuje każda opiekunka, która w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 podjęła z nami wielomiesięczną współpracę oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.

3. PREMIĘ ZA POWROTY NA TO SAMO ZLECENIE w wysokości 400 PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która wróci na to samo zlecenie minimum 4 razy w ciągu roku kalendarzowego ( okres 01.01-31.12) i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia za długoterminową współpracę oraz premia za powroty na to samo zlecenie nie łączą się.
4. PREMIĘ WAKACYJNĄ w wysokości: 400 zł netto – 10 tyg. przepracowane; 600 zł netto – 12 tyg. przepracowane; 1000 zł netto – 16 tyg. przepracowane dla opiekunek, która rozpoczną zlecenie w okresie 20.06 – 20.07 i przepracuje odpowiednia liczbę tygodni (wskazaną powyżej) oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia dotyczy powrotów na to samo zlecenie.

§6
Odbiór premii
1. Premia za polecenie zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług marketingowych na terenie Polski, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
2. Premia za długoterminową współpracę, premia za powroty na to samo zlecenie zostaną wypłacone do 30 kwietnia 2022.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.

§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
2. Premie nie łączą się.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.perfekton.pl
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.

Pracuj z nami

Zgłoś się, oddzwonimy!

Pracuj z nami

Zgłoś się, oddzwonimy!


 Podstawowa Komunikatywna Zaawansowana Biegła

Pokaż szczegóły zgód